คณะวิทยาการจัดการ 056717134  
คุณพรรณทิพย์ 0810222095  
คุณกัญญา 0845964838  
         http://mangtconference9.in.th